Gratis verzending boven € 50,- | Binnen 2 werkdagen verzonden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale   inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,   digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij   op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn   herroepingsrecht;
 3.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden   met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4.  Dag: kalenderdag;
 5.  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6.  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,   diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de   consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op   te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is   afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie   van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien   van de overeenkomst op afstand;
 9.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en   producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten   aanbiedt;
 10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de   consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op   afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de   overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor   communicatie op afstand;
 11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen   Europese modelformulier voor herroeping;
 12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het   sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde   ruimte hoeven te zijn samengekomen;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer; Nordic Luxuries
Vestigingsadres; Oorsprongpark 4, 3581 ES in Utrecht
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is;
+31 6 19 96 99 74 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 17.30 uur
E-mailadres; [email protected]
KvK-nummer; 72603607
BTW-identificatienummer; NL002003746B17


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op   elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene   voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk   is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op   welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op   verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het   vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze   algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden   gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan   worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk   is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van   de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op   verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen   worden toegezonden.
 4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige   toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds   beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

 1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,   wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden   producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om   een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de   ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave   van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of   kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en   verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het   moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij   gestelde voorwaarden.
 2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de   ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het   aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,   kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende   technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht   van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan   betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument   aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van   belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de   ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan   te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de   uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.  De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de   consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de   consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame   gegevensdrager, meesturen:
 6.  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten   terecht kan;
 7.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het   herroepingsrecht;
 8.  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9.  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor   zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of   uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft   van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de   eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product   gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.   De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet   tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door   de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop   de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De   ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op   duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een   verschillende levertijd weigeren.
 4.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag   waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste   onderdeel heeft ontvangen;
 1.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde   periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste   product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1.  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van   digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen   zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de   reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de   overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1.  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het   herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de   bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de   vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2.  Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft   verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,   verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft   ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de   verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de   aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij   is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een   winkel zou mogen doen.
 2.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het   gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in
   lid 1.
 3.  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de   ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte   informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de       bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere   ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde   melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een   gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het   product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht   genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3.  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs   mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte   redelijke en duidelijke instructies.
 4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt   bij de consument.
 5.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de   ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de   ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor   terugzending niet te dragen.
 6.  Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting   van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn   gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is   de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte   van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,   vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7.  De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,   gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of   hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8.  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,   de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft   verstrekt, of;
 9.  de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering   van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10.  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op   een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11.  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen   van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12.  hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn   toestemming; of
 13.  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende   overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1.  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze   mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een   ontvangstbevestiging.
 2.  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele   leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,   onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de   herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij   wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont   dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3.  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft   gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is   kosteloos voor de consument.
 4.  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de   goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de   duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1.  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële   markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn   kunnen voordoen
 2.  Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling   wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door   de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de   mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een   veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud   en/of diensten af te nemen;
 3.  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;   en
 5.  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de   overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6.  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de   overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor   woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7.  Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een   bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8.  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd   zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de   consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt   zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere   producten;
 12.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de   overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en   waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de   ondernemer geen invloed heeft;
 13.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na   levering is verbroken;
 14.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;   en
 17.  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 – De prijs

 1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de       
    aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg    van veranderingen in btw-tarieven.
 2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
    prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer   
    geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan     
    schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het   
    aanbod vermeld.
 3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen      toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5.   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6.   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag    waarop de prijsverhoging ingaat.
 7.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de         
    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van       
    deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de     
    overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien   
    overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor   
    ander dan normaal gebruik.
 2.   Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra    garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond      van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is      tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3.   Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens     
    toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of    vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is   
    tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst      nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van       
    aanvragen tot verlening van diensten.
 2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft    gemaakt.
 3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is           vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk    binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien      de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts     
    gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
    nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om
    de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4.   Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument       
    betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot     
    het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de   
    ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is   
    overeengekomen.


Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1.   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt      tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te      allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en      een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot    het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
    allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe   
    overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld     
    afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet     
    stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan      en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften   
    stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de   
    consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen    met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld     
    afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden    verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten   
    hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de   
    overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van    dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4.   Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
    dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
    niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of   
    kennismakingsperiode.

Duur:

 1.   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een   
    jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand   
    opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de   
    overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 – Betaling

 1.   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen    de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het   
    ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen    na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van   
    een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de   
    overeenkomst heeft ontvangen.
 2.   Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene   
    voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer   
    vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande
    de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen   
    vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens   
    onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4.   Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij    door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een    termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,      na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde   
    bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem   
    gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten   
    bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de   
    daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van
    €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
    bedragen en percentages.


Artikel 16 – Klachtenregeling

 1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en   
    behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de   
    consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden   
    ingediend bij de ondernemer.
 3.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend    vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere           
    verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen     
    geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een    meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.   Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden    ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting    Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt      dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5.   Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan
    de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt
    of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd of de webshop door Webshop
    Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6.   Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de     
    consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7.   Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij   
 8.   Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 9.   Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform       
    (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)


Artikel 17 – Geschillen

 1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene     
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien    de consument woonachtig is in het buitenland.
 2.   Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1.   Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de   
    ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden   
    plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2.   Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende   
    wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de    looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Download de algemene voorwaarden in PDF Formaat

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »